JSPM'S RAJARSHI SHAHU COLLEGE OF ENGINEERING (POLYTECHNIC)

Survey No.80, Pune-Mumbai Bypass Highway, Thathawade, Pune-411033
Approved By AICTE and Affiliated To MSBTE Mumbai
Accredited by NBA

MSBTE Results & Rankers

  • Home -
  • MSBTE Results & Rankers

MSBTE Results & Rankers

Sr.No. Student Name Student Marks Student Ranks Student Rank Year
1 DAPHAL RUTUJA LAHURAJ 88.71% 1 FE A
2 SASWADE PRAJAKTA M 88.57% 2 FE A
3 Satav Sanskruti 88.43% 3 FE A
4 BARDE NIKHIL NAVNATH 83.14% 1 FE B
5 GAIKWAD PRERANA SANTAJI 82.43% 2 FE B
6 WALKE PREETI ROHIDAS 81.57% 3 FE B
7 SALUNKE YASHRAJ SUNIL 85.14% 1 FE Shift
8 AWACHAR SHREYASH SUNIL 80.29% 2 FE Shift
9 GALPHADE SAHIL RAVSAHEB 74.00% 3 FE Shift
10 RANDAVE SONAL JYOTIRAM 81.33% 1 SYCO(A)
11 TAMBE GANESH BUDHA 77.33% 2 SYCO(A)
12 KOKADE SHREYA ANIL 69.20% 3 SYCO(A)
13 Adhav Pranjal 87.33% 1 SYCO(B)
14 Gaikwad Pooja 81.33% 2 SYCO(B)
15 Nadavade Sushama 76.53% 3 SYCO(B)
16 Jadhav Rashmi 91.00% 1 TYCO A
17 Undre Pratiksha 85.13% 2 TYCO A
18 Berad Sakshi 84.75% 3 TYCO A
19 Kakade Priya 87.50% 1 TYCO B
20 Prerana Deshmukh 80.50% 2 TYCO B
21 Shelar Abhishek 80.38% 3 TYCO B
22 Lomte Sukruta 81.38% 1 TYCO(SA)
23 Rathod Vijay 80% 2 TYCO(SA)
24 Jogdand Sushant 79.90% 3 TYCO(SA)
25  GALANDE NAMRATA BABURAO 82.25 I FYEE(2018)
26  NAIR CHETAN SHAM 78.63 II FYEE(2018)
27  DHUMAL ADINATH DATTATRAY 77.13 III FYEE(2018)
28  GHOLAP OMKAR BHUSHAN 78.82 I SYEE(2018)
29  GHOLAP SIDDHANT SANJAY 77.88 II SYEE(2018)
30  MORE PRATIK SUDHAKAR 75.23 III SYEE(2018)
31  KAKDE AVINASH BALAJI 79.75 I TYEE(2018)
32  BORKAR AKASH DIPAK 76 II TYEE(2018)
33  PATHARE SNEHAL SUGANDHRAJ 73.63 III TYEE(2018)
34  GALANDE NAMRATA BABURAO 71.62 I FYEE(2017)
35  NAIR CHETAN SHAM 71.37 II FYEE(2017)
36  DHUMAL ADINATH DATTATRAY 69 III FYEE(2017)
37  GHOLAP OMKAR BHUSHAN 81.5 I SYEE(2017)
38  GHOLAP SIDDHANT SANJAY 78.7 II SYEE(2017)
39 PHULE VISHAL SADASHIV 78.2 III SYEE(2017)
40  KAKDE AVINASH BALAJI 88.6 I TYEE(2017)
41  KOKADE TUSHAR VILAS 87.6 II TYEE(2017)
42  BORKAR AKASH DIPAK 85.8 III TYEE(2017)
43 BORKAR AKASH DIPAK 81.38 I FYEE(2016)
44 JAGTAP SWAPNALI SUGRIV 77.38 II FYEE(2016)
45 SALUNKHE PRAMOD SADASHIV 74.92 III FYEE(2016)
46 SAWANT PRADEEP CHANDRAKANT 75.88 I SYEE(2016)
47 NANAWARE DATTATRAY NARAYAN 75.18 II SYEE(2016)
48 BORKAR SNEHAL BHANUDAS 74.94 III SYEE(2016)
49 MAHAJAN PRANALI VIKAS 84 I TYEE(2016)
50 DHAMDHERE PRAGATI JALINDAR 78.9 II TYEE(2016)
51 KAMBLE KIRAN DAJI 76.8 III TYEE(2016)
52 Gaikwad Namrata K 91.16% 1 FYCE(2018-2019)
53 Wagaj Sakshi A 88.11% 2 FYCE(2018-2019)
54 Ransing Vaibhavi R. 85.37% 3 FYCE(2018-2019)
55 Gawali Yash B. 83.62% 1 SYCE(2018-2019)
56 Shelke Megha S. 83.25% 2 SYCE(2018-2019)
57 Shelke Suraj R. 83.13% 3 SYCE(2018-2019)
58 Kotwal Roshan S. 91.75% 1 TYCE(2018-2019)
59 Bhelose Purvashree R 89.36% 2 TYCE(2018-2019)
60 Pakhare Ashwini A 87.00% 3 TYCE(2018-2019)
61 PARKHI SHANTANU PRASHANT 92.4 1 FYME(2018-2019)
62 AWHALE SHRUTI RAVINDRA 91.47 2 FYME(2018-2019)
63 SHEDGE KARAN ADHIK 90 3 FYME(2018-2019)
64 SHAIKH ASIF BILAL 86.63 1 SYME(2018-2019)
65 WAGHMARE ANIKET RAM 83 2 SYME(2018-2019)
66 WAGHMARE SHRADDHA SURESH 81.88 3 SYME(2018-2019)
67 JAGTAP PRATIKSHA SATISH 87.88 1 TYME(2018-2019)
68 KHAN SHAHID NASIM 85.25 2 TYME(2018-2019)
69 NADAF TANVIR HAJI 84 3 TYME(2018-2019)
70 SHAIKH ASIF BILAL 84.27 1 FYME(2017-2018)
71 GARUD VIJAY BHANUDAS 84.13 2 FYME(2017-2018)
72 WAGHMARE SHRADDHA SURESH 81.6 3 FYME(2017-2018)
73 KHAN YASMIN SHABBIR 89.89 1 SYME(2017-2018)
74 THAKAR SARITA KISAN 88.78 2 SYME(2017-2018)
75 KHAN SHAHID NASIM 86.78 3 SYME(2017-2018)
76 JAGTAP SIDDHARTH SUBHASH 90.75 1 TYME(2017-2018)
77 ADITI SHRIKANT TANAWADE 89.88 2 TYME(2017-2018)
78 DORGE SHUBHAM KESHAV 88.75 3 TYME(2017-2018)
79  THAKAR SARITA KISAN 91.65% 1 FYME(2016-2017)
80  KADAM AKSHAY RAJENDRA 87.76% 2 FYME(2016-2017)
81  KALITA MRIDUSMITA SUBHASH 87.29% 3 FYME(2016-2017)
82  SHENDGE SAMIR HARIBHAU 91.11% 1 SYME(2016-2017)
83  MANIYAR TOHIN SALIM 87.44% 2 SYME(2016-2017)
84  ADITI SHRIKANT TANAWADE 87.00% 3 SYME(2016-2017)
85 PANNASE AJINKYA MUKUND 87.38 1 TYME(2016-2017)
86 SAKORE ASHISH ANIL 86.38 2 TYME(2016-2017)
87 JAGTAP AJAY RAJENDRA 86.13 3 TYME(2016-2017)